મત્સ્ય વીંધાયું હતું કે કર્ણ વીંધાયો હતો (ગોપાલ શાસ્ત્રી)

દાવડાનું આંગણું

મત્સ્ય વીંધાયું હતું કે કર્ણ વીંધાયો હતો?
યુદ્ધનો પ્રારંભ એ ક્ષણથી મંડાયો હતો.

View original post 84 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to મત્સ્ય વીંધાયું હતું કે કર્ણ વીંધાયો હતો (ગોપાલ શાસ્ત્રી)

  1. P. K. Davda says:

    રીબ્લોગ બદલ આભાર.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s