હાઈકુ

૧ – સપના કેવા?

ના થાય પુરા કદી,

પુરી જિંદગી!

૨ – લાગણી આપે,

ન મળે પાછી સદા,

પુરી જિંદગી!

૩ – ના રાખ આશા,

વિશ્વાસ ખુદ પર!

પુરી જિંદગી!

૪ – ગયા મંદિર,

ના ઓળખ્યો ઈશ્વર,

પુરી જિંદગી!

૫ – પડે છે ઓછો,

સમય જ હમેશા,

પુરી જિંદગી!

શૈલા મુન્શા  તા ૦૩/૨૮/૨૦૧૭

 

 

Advertisements
This entry was posted in Haiku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s