જડતી નથી!

ઉલેચવા અંધાર કોઈ છાબ જડતી નથી,

ને પામવા ઊજાશ કોઈ રાહ મળતી નથી!

માપી શકે ક્યાં નાખુદા તોફાન સમંદરનુ,

બચાવવા નૈયા દિશા કોઈએ કળતી નથી!

ઉગાડશું જો બીજ તો, ખીલી ઉઠશે કુંપળ,

પુષ્પ બની તો શું કળી સદાયે ખીલતી નથી!

દુઃશાશનો વચ્ચે એક કૃષ્ણનુ હોવું બસ છે,

યુગે યુગે આબરૂ દ્રૌપદીની ચીરાતી નથી!

શૈલા મુન્શા  તા ૦૩/૧૮/૨૦૧૭

 

Advertisements
This entry was posted in gazal. Bookmark the permalink.

One Response to જડતી નથી!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s