સુખ

સુખ ની ઘડી બહુ આવતી નથી
ને આવે તો ઓળખાતી નથી.

વીતી ક્ષણો ની યાદ સરખી હોતી નથી
ને દ્રષ્ટિ બધાની નિરાળી હોતી નથી.

કોઈ દુઃખ મા શોધે સુખ,
કોઈ સુખ મા શોધે દુઃખ,
માનવી ની એ ઈચ્છા
હરદમ સંતોષાતી નથી.

આવ્યું આ નવલુ વર્ષ સામે
કરૂં કામના બનુ પર, મારા તારાથી
હર દિન લાવે શાંતિ મુજ જીવનમા ને
સ્પર્શ એ પારસમણિ નો વ્યાપે સમસ્ત જગમા.

શૈલા મુન્શા તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૧

Advertisements
This entry was posted in poems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s