તર્પણ

માએ આપ્યો જન્મ, પિતા એ આપ્યુ નામ
આંગળીના ટેરવે શિખવ્યુ પા પા પગલી ભરતા.

કરી લાડ ઝુલાવ્યો મુજને,
ડારી નજરથી ડરાવ્યો મુજને.

શૈશવના એ સુંવાળા દિવસો,
વહ્યા પ્રેમે હસતા રમતા વિહરતા.

શૈશવથી કિશોરાવસ્થા,
શિખ્યો જીવન તણા મુલ્યો તમ પાસે.

બેટા હમેશ રહેવુ નીતિમય જીવનમા
પડકાર ઝીલવા સામી છાતીએ.

યુવાની આવતા આવશે સમસ્યા ઘણીએ
પણ તરવુ હમેશ સામા વહેણે.

પિતા તમ શીખ પ્રેરે બળ જીવનમા
આગવું અસ્તિત્વ પ્રગટાવે મુજમા.

ઈચ્છા સર્વ પિતા તણી
બેટો સવાયો બાપથી!

તર્પણ મારુ એજ તવ ચરણે,
સાર્થક કરું જીંદગી મારી
દિપાવી નામ તમારુ.

શૈલા મુન્શા (ફાધર ડે ૧૨/૬/૨૦૦૪)

This entry was posted in poems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s